S námi získáte jiný pohled na práci


Přihlásit se   |   Registrace klienta Přejít do mého košíku
Váš košík je zatím prázdný...

Obchodní podmínky nibia.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky koupě a prodeje přes internetový obchod www.nibia.sk , provozované firmou Nibi , sro, IČ : 45408581 , ( dále jen " Všeobecné obchodní podmínky" ) .


 
ČÁST I.
Článek I.

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky závazně upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji a koupi zboží prostřednictvím objednávky zboží kupujícím u prodávajícího některým ze způsobů uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách , při dodání , převzetí objednaného zboží a platbě za objednané zboží . Odesláním , resp . uskutečněním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s obchodními podmínkami , to , že se s těmito podmínkami seznámil a že údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a úplné.
Prodávajícím se rozumí Nibia , s.r.o., IČ : 45408581 ( dále jen "prodávající " ) .
Kupujícím ( objednatelem ) se rozumí fyzická osoba , která je plně způsobilá k právním úkonům a která si objednala zboží u prodávajícího . Kupující je navrhovatelem na uzavření smlouvy s prodávajícím .
Objednávkou se rozumí objednání si zboží kupujícím u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.nibia.sk , elektronické pošty , telefonicky , faxem . Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy předloženým objednatelem ( kupujícím ) , který se potvrzením ze strany prodávajícího stává smlouvou.
Smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím .
Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v nabídce internetového obchodu www.nibia.cz.

 


Článek II.

objednávání zboží

Objednávku může kupující uskutečnit u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.nibia.sk , elektronické pošty , telefonicky nebo faxem .
Každá objednávka musí obsahovat :
Fyzická osoba : jméno a příjmení objednatele , adresu trvalého bydliště, případně adresu doručení li se neshoduje s adresou trvalého bydliště, telefonní číslo , název zboží , počet kusů, cenu , způsob jejího úhrady , požadovaný způsob dodání zboží .
Objednávka, která nebude obsahovat všechny údaje uvedené v čl. . II nemusí být prodávajícím akceptována .
Prodávající zařazuje do systému a tedy i vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí .
Prodávající potvrdí objednávku elektronickou poštou, nebo telefonicky a oznámí odběrateli v jaké lhůtě bude možné zboží dodat . Pokud se zboží objednané kupujícím právě skladem nenachází , kupující bude o tomto informován prostřednictvím SMS zprávy, telefonu nebo e - mailu, kde mu bude oznámen možné datum dodání zboží. Pokud kupující nebude souhlasit s datem dodání, může od koupě zboží odstoupit. Odstoupení od koupě však musí být prodávajícímu oznámeno nejpozději 48 hodin před expedicí zboží od prodávajícího. Po tomto termínu již zrušení objednávky nebude akceptováno .
V případě zvýšení ceny zboží o více než 1 % oproti ceně uvedené v internetovém obchodě www.nibia.cz, upozorní na tuto skutečnost prodávající objednavatele , který má následně právo odstoupit od kupní smlouvy .

 

Článek III.

Dodání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě a na místo dohodnuté s kupujícím při potvrzení objednávky dle čl. . II těchto Všeobecných obchodních podmínek .
2. Prodávající zajišťuje dodání zboží prostřednictvím :
- Přepravní služby ( kurýrem ) , na dobírku ; orientační doba dodání do 48 hodin v případě, kdy zboží je na skladě prodávajícího.
- Osobní převzetí na adrese prodejny prodávajícího.
3. Doby dodání uvedené v čl. . III těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou pouze orientační ( nezávazné ) . Závaznou dobou dodání zboží je doba uvedená v čl. . III bod 1 , tj. doba dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím při potvrzení objednávky prodávajícím .
4. Poštovné a dopravní náklady při dodání zboží způsobem uvedeným v čl. . III bod 2 jsou dohodnuty při zadávání objednávky v internetovém obchodě www.nibia.cz.
5. Při objednávce , jejíž celková cena převyšuje hodnotu 100 Kč je doprava zdarma .
6. Kupující je povinen objednané zboží převzít na dohodnutém místě av dohodnutém čase .
7. Při převzetí zboží , které bylo odesláno prodávajícím je kupující povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky a tuto potvrdit na přepravním listu . Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou prodávajícím akceptovány .

 

 
Článek IV.

Cena , způsob platby a nabytí vlastnictví

Cena za objednané zboží uvedená v internetovém obchodě www.nibia.cz je konečná a závazná pro prodávajícího a kupujícího .
Objednatel může provést platbu za objednané zboží následujícími způsoby :
zaplacením dobírky při jejím převzetí , převodem na účet prodávajícího po vystavení předúčtu nebo jiným způsobem dohodnutým smluvními stranami.
Až do úplného zaplacení ceny objednaného zboží objednatelem zůstává objednané zboží ve vlastnictví prodávajícího .

 

Článek V.

Ochrana osobních údajů

Údaje zadávané kupujícím při objednávce zboží považuje prodávající za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk , resp . dodání zboží .
Objednatel dává odesláním objednávky souhlas , že údaje o objednateli a jeho nákupech budou prodávajícím shromažďovány a používány .
Internetový obchod www.nibia.sk si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem ) . Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

ČÁST II.

Reklamační řád
 

Článek VI.

předmět reklamace

Předmětem reklamace může být :
zboží zakoupené u prodávajícího
servisní práce provedené v autorizovaném středisku.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady způsobené neodborným používáním produktu , nebo v rozporu s návodem k použití , včetně neodborného zásahu do produktu , způsobené použitím neoriginálního příslušenství a ostatními příčinami uvedenými na záručním listě / návodu . Na takto vzniklé poruchy se poskytnutá záruka nevztahuje .

 

Článek VII.

podmínky reklamace

V případě výskytu vady nebo podezření na vadu může kupující uplatnit v záruční době své nároky z odpovědnosti za vady na zboží zakoupeném u prodávajícího .
Záruční doba je : 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak .
Při reklamaci je nutné předložit záruční list ( ke zboží ke kterému byl vystaven ) a doklad o koupi s uvedeným výrobním číslem a doklad o zaplacení .
Při předání zboží za účelem reklamace se vyplní reklamační protokol . Kupující obdrží od prodejce 1 exemplář reklamačního protokolu , který potvrzuje převzetí zboží k reklamaci .
Pokud se na zjištěnou vadu vztahuje záruka , odstranění vady je bezplatné .
Záruční opravu je prodávající povinen provést v přiměřené době , nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží na opravu.
V případě , že se na zjištěnou vadu záruka nevztahuje, může si kupující s prodávajícím dohodnout podmínky ( cenu a termín ) nezáruční opravy.

 

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy , výměna výrobku (zásilkový obchod)

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží .
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší , vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění.
Odstoupit může kupující tak , že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu , a to elektronicky na emailovou adresu objednavky@nibia.sk . Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky , variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží .
Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na provoz prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží .
V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a obalu , je kupující povinen nahradit prodávajícímu hlavně náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží ( neúplný obsah , poškozený obal , opotřebovaný nebo znečištěné zboží a pod . ) . Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část .
Kupující má právo na bezplatnou výměnu zboží za stejný typ zboží nebo na odstoupení od smlouvy i :
- Jestliže má zboží vadu , kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užívat jako zboží bez vad
- Pokud kupující pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo větší počet vad nemůže zboží řádně užívat
- Pokud nebyl dodržen termín záruční opravy ( do 30 dnů od převzetí zboží na opravu ) .

 

ČÁST III.

Závěrečná ustanovení

Článek IX.

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku .
Pokud se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodní podmínek stane nebo bude prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek .
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek .Články na této stránce:

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Stránku www.nibia.cz pro vás připravuje společnost NIBIA s.r.o . Na stránce a produktech se stále pracuje , proto Vás prosíme o strpení , a případné postřehy které by nám mohly pomoci , co nejvíce zpřehlednit stránku pro Vás.

 

Naše společnost NIBIA se zabývá výrobou a prodejem různých druhů osobních ochranných pracovních prostředků . Jednoznačnou snahou našeho přístupu k zákazníkům a obchodu jako takovému je především spokojenost všech zúčastněných stran , tzv. . win - win business. Jsme si jisti, že při každém obchodním vztahu musí být spokojený jako dodavatel , tak samozřejmě i zákazník , což se dá dosáhnout otevřenou komunikací o potřebách , cílech , službách spojených s dodávkami a pod . Každý den se snažíme hledat novinky ve světě ochrany při práci , nové technologie a trendy, které podle možnosti zapojujeme do své nabídky a na stránku www.nibia.sk .

Na našich stránkách najdete různé druhy pracovních oděvů , pracovní obuvi, pracovních rukavic a vůbec všeho, co je nezbytné pro ochranu uživatele při práci . Nejnovější trendy ukazují, že tyto " pracovní " věci jsou použitelné nejen pro práci, ale i pro volný čas a zábavu . Náš internetový obchod Nibia.sk Vám toto vše nabízí za bezkonkurenční ceny s dodávkou až k Vám domů.

Pro firmy poskytujeme možnost náhradního plnění formou prodeje přes chráněné pracoviště . Samozřejmostí je potisk , příp . výšivka firemního loga na oděvy .

Vaše náměty a pripomenky rádi přivítáme na kontakty uvedené na naší stránce .

V případě Vaší potřeby o ochranné pracovní prostředky, které byste potřebovali , ale nevíte najít , kontaktování naší společnosti bude pro Vás to správné řešení .

Těšíme se na spolupráci .

 
Přehled kontaktů:

Tel.: +421 917 821 858
Email:
Web: Pracovní obuv, oblečení, OOPP NIBIA
© Pracovní obuv, oblečení, OOPP NIBIA

Zobrazení: Klasické / Mobilní

Navigace:
Zpravodaj:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Autor webu:

Webdesign studio TAOX je také autorem webů

Internetové obchody, e-shopy. Reklamní agentura specializovaná na prostředí internetu a medií.

Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím